Công ty TNHH sản xuất phân bón Phượng Hoàng

Bón phân cho cây Cao Su

Bón phân cho cây Cao Su

Bón phân thời kì kiến thiết cơ bản:

Bón lót trước khi trồng: phân khoáng hữu cơ Phượng Hoàng  12-6-4 TE + 20%HC: 250 – 300 kg/ha + vôi bột. 

Loại phân NPK 20.20.15 +TE hoặc 16.16.8 +TE Phượng Hoàng, lượng bón theo các năm tuổi dưới đây:

  - Năm thứ 1: bón từ 150-200 kg/ha.

  - Năm thứ 2: bón từ 200-250 kg/ha.

  - Năm thứ 3: bón từ 250-300 kg/ha.

  - Năm thứ 4: bón từ 350-400 kg/ha.

  - Năm thứ 5: bón từ 450-500 kg/ha.

  - Năm thứ 6: bón từ 550-600 kg/ha.

* Lưu ý : Trên đất đỏ chọn mức thấp, trên đất xám bạc màu các loại đất khác chọn mức cao nhất. Đồng thời tùy theo tình trạng cây thể điều chỉnh mức phân cho phù hợp. Bón các mức phân này sẽ tạo điều kiện cho vanh thân phát triển tối đa để chuyển vào khai khác được thuận lợi.

Bón phân thời kì kinh doanh: 

NPK Amino 16.7.18 +TE chia ra bón 3 đợt / ha: đợt 1 - đầu mùa mưa; đợt 2 - giữa mùa mưa đợt 3 - cuối mùa mưa. Lượng bón thời kỳ bón được tóm tắt như sau:

  - Đất đỏ bazan, đất đen: Đầu mùa mưa: 200-250kg. Giữa mùa mưa: 100-150kg. Cuối mùa mưa: 150-200kg.

  - Đất xám bạc màu, đất khác: Đầu mùa mưa: 250-300kg. Giữa mùa mưa: 100-150kg. Cuối mùa mưa: 150-250kg.

* Lưu ý:  Có thể được điều chỉnh tùy tình trạng thực tế từng vườn cao su. Nhưng áp dụng lượng phân này sẽ rất thuận lợi công bón, chỉ có 1 loại phân nhưng cân đối về tỷ lệ dinh dưỡng cho cao su khai thác để có năng suất và hiệu quả kinh tế tối ưu.